Общинска избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 11 - МИ
Пазарджик, 09.09.2019

ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в Решение №8 – МИ /04.09.2019 на ОИК Пазарджик за определяне и обявяване на номерата на изборните райони в община Пазарджик.

След извършената служебна проверка се установи, че в Решение №8 – МИ/ 04.09.2019г. на ОИК Пазарджик е допусната техническа грешка при изписване на броя на населените места в община Пазарджик, в които ще се проведе избор за кмет на кметства. При изброяването на населените места, в които няма да се произвеждат избори за кмет на кметство е  пропуснато с.Сбор, в което няма да се произвежда такъв вид избор на 27.10.2019г. , тъй като с.Сбор не отговаря на изискванията на §16 и  §17 ал.1 от ПЗР на ИК във връзка с чл.16, т.1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България, а именно населението на с.Сбор е под 350 души към деня на обнародване на указа на президента на Р България за насрочване на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г. съгласно Справка изх. № 03-23-28/ 04.09.2019г. на община Пазарджик

С оглед на изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.3 от ИК във връзка чл.7 от ИК, Решение № 571-МИ от 26.07. 2019 г., ЦИК и Решение № 570-МИ от 26 юли 2019 г. на ЦИК , ОИК – Пазарджик

 

РЕШИ:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение №8 – МИ /04.09.2019 на ОИК Пазарджик, както следва:

На територията на община Пазарджик в 32 (тридесет и две) населени места ще се произведат избори за общински съветници и за кмет на община, а в 27 (двадесет и седем) населени места, които отговарят на изискванията на §16 и §17 ал.1 от ПЗР на ИК във връзка с чл.16, т.1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България и са придобили статут на кметства по силата на §17 ал.1 от ПЗР на ИК ще се произведе избор за кмет на кметство.

Заличава се Едномандатен изборен район 131965468 (с. Сбор) при произвеждане на изборите за кмет на  кметство на 27.10.2019г. 

В кметство с. Сбор няма да се произвежда  избор на кмет на кметство на 27.10.2019г.

Заличават се Едномандатен изборен район 131939428 (с. Крали Марко), 131972713 (с. Тополи дол) и 131978056 (с. Цар Асен)  при произвеждане на изборите за кмет на  кметство на 27.10.2019г. 

Решението да се обяви на  определеното място от ОИК – Пазарджик  и да се публикува в интернет страницата на комисията, включително и като съобщение.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.88 от ИК.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 09.09.2019 в 18:45 часа

Свързани решения:

8-МИ/04.09.2019

Календар

Решения

  • № 333-МИ / 06.11.2020

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОС гр. Пазарджик и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Пазарджик от Местна коалиция „НОВОТО ВРЕМЕ“

  • № 332 - МИ / 03.11.2020

    относно: Вземане на решение за дежурства в ОИК Пазарджик за периода 4.11.2020 г. до обявяване на решение по чл. 30 ал 7 от ЗМСМА

  • № 331-МИ / 20.02.2020

    относно: Вземане решение да се обжалва или да не се обжалва Решение №80/13.02.2020г. постановено по адм.д. №144/2020г. по описа на Административен съд Пазарджик, с което е отменено Решение №257-МИ/28.10.2019г. на ОИК Пазарджик за обявяване резултатите от гласуването на проведения на 27.10.2019г. в Синитово референдум.

всички решения