Общинска избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 31 - МИ
Пазарджик, 14.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на партия ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници в община Пазарджик на 27октомври 2019 г.

Постъпило е заявление за регистрация в ОИК Пазарджик на партия ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници в община Пазарджик на 27 октомври 2019г., с вх.№18 / 14.09.2019г., 11:45ч. представлявана от Бойко Методиев Борисов чрез пълномощник Илиян Николов Вулянов

Партията е регистрирана за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в ЦИК с решение № 962 – МИ / 05.09.2019г.

Представени са следните документи :

1.Копие от Удостоверение за регистрация на партия в ЦИК с №1/05.09.2019 г.

2.Пълномощно №КО-Г-291/30.07.2019 г. от Бойко Борисов в полза на Найден Шопов

 1. Пълномощно №ПА-29/13.08.2019г. от Найден Шопов в полза на Илиян Вулянов
 2. Копие от решение №962-МИ/05.09.2019г. на ЦИК.
 3. Удостоверение от 30.08.2019г. за актуално състояние от СГС
 4. Заявление за регистрация по прил. №44-МИ

Налице са изискванията чл.147, ал.1 от Изборния кодекс, за регистрация на партия ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници в община Пазарджик на 27 октомври 2019 г.

Предвид изложеното и на основание на чл.87, ал.1 от Изборния кодекс ОИК Пазарджик

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА партия ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници в община Пазарджик на 27 октомври 2019 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП ГЕРБ

След влизане в сила на решението, да се издаде съответното удостоверение за регистрация.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 от ИК.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 14.09.2019 в 17:19 часа

Календар

Решения

 • № 331-МИ / 20.02.2020

  относно: Вземане решение да се обжалва или да не се обжалва Решение №80/13.02.2020г. постановено по адм.д. №144/2020г. по описа на Административен съд Пазарджик, с което е отменено Решение №257-МИ/28.10.2019г. на ОИК Пазарджик за обявяване резултатите от гласуването на проведения на 27.10.2019г. в Синитово референдум.

 • № 330-МИ / 28.11.2019

  относно: Определяне дежурствата на ОИК Пазарджик в случаите, посочени в закона и Решение №1685-МИ от 20.11.2019г. на ЦИК

 • № 329-МИ / 25.11.2019

  относно: Вземане решение по постъпило писмо вх.№277/22.11.2019г. на Окръжна прокуратура –Пазарджик, Окръжен следствен отдел с искане за предоставяне документи и данни в изборите за кметове на кметства в община Пазарджик на 27 октомври 2019 г.,за произведения избор за кмет на кметство с.Черногорово и постъпили жалби и сигнали

всички решения