Общинска избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 44 - МИ
Пазарджик, 15.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на партия НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ за участие в изборите за общински съветници в община Пазарджик на 27октомври 2019 г.

Постъпило е заявление за регистрация в ОИК Пазарджик на партия НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ за участие в изборите за общински съветници в община Пазарджик на 27 октомври 2019г., с вх.№31/15.09.2019г., 11:30ч. представлявана от Гюнер Бехчет Тахир чрез пълномощник Лютви Ганиев Ибрямов.

Партията е регистрирана за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. в ЦИК с решение № 979-МИ/05.09.2019 г.

Представени са следните документи :

  1. Заявление за регистрация в ОИК

1.Копие от Решение № 979-МИ/05.09.2019 г. на ЦИК

2.Пълномощно от 05.09.2019 г. от Гюнер Тахир в полза на Лютви Ибрямов

 

Налице са изискванията чл.147, ал.1 от Изборния кодекс, за регистрация на партия НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ за участие в изборите за общински съветници в община Пазарджик на 27 октомври 2019 г.

Предвид изложеното и на основание на чл.87, ал.1 от Изборния кодекс ОИК Пазарджик

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА партия НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ за участие в изборите за общински съветници в община Пазарджик на 27 октомври 2019 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

След влизане в сила на решението, да се издаде съответното удостоверение за регистрация.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 от ИК.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 15.09.2019 в 17:28 часа

Календар

Решения

  • № 331-МИ / 20.02.2020

    относно: Вземане решение да се обжалва или да не се обжалва Решение №80/13.02.2020г. постановено по адм.д. №144/2020г. по описа на Административен съд Пазарджик, с което е отменено Решение №257-МИ/28.10.2019г. на ОИК Пазарджик за обявяване резултатите от гласуването на проведения на 27.10.2019г. в Синитово референдум.

  • № 330-МИ / 28.11.2019

    относно: Определяне дежурствата на ОИК Пазарджик в случаите, посочени в закона и Решение №1685-МИ от 20.11.2019г. на ЦИК

  • № 329-МИ / 25.11.2019

    относно: Вземане решение по постъпило писмо вх.№277/22.11.2019г. на Окръжна прокуратура –Пазарджик, Окръжен следствен отдел с искане за предоставяне документи и данни в изборите за кметове на кметства в община Пазарджик на 27 октомври 2019 г.,за произведения избор за кмет на кметство с.Черногорово и постъпили жалби и сигнали

всички решения