Общинска избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 7-МИ
Пазарджик, 04.09.2019

ОТНОСНО: Определяне на броя на мандатите за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за изборен район 1319 община Пазарджик.

Броят на мандатите за общински съветници се определя в зависимост от броя на населението на общината към 10 юли 2019 г. Населението на общината се определя въз основа на регистрите за населението, водени от общинските администрации в съответната община, и включва всички граждани, които имат постоянен адрес на територията й. Броят на населението се установява със справка от съответното териториално звено на ГД „ГРАО" в МРРБ, в конкретния случай до 160 000 души. Броят на мандатите се определя съгласно чл. 19 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.1 от Изборния, ОИК – Пазарджик.

РЕШИ:

ОПРЕДЕЛЯ: броя на мандатите за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за многомандатен изборен район 1319  на 41 /четиридесет и един / съветници.

Решението да се обяви на таблото на ОИК – Пазарджик и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.88 от ИК.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 04.09.2019 в 17:46 часа

Календар

Решения

  • № 333-МИ / 06.11.2020

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОС гр. Пазарджик и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Пазарджик от Местна коалиция „НОВОТО ВРЕМЕ“

  • № 332 - МИ / 03.11.2020

    относно: Вземане на решение за дежурства в ОИК Пазарджик за периода 4.11.2020 г. до обявяване на решение по чл. 30 ал 7 от ЗМСМА

  • № 331-МИ / 20.02.2020

    относно: Вземане решение да се обжалва или да не се обжалва Решение №80/13.02.2020г. постановено по адм.д. №144/2020г. по описа на Административен съд Пазарджик, с което е отменено Решение №257-МИ/28.10.2019г. на ОИК Пазарджик за обявяване резултатите от гласуването на проведения на 27.10.2019г. в Синитово референдум.

всички решения