Общинска избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 9-МИ
Пазарджик, 04.09.2019

ОТНОСНО: Формиране на единните номера на избирателните секции в община Пазарджик за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В ОИК Пазарджик са постъпили Заповед №1852/02.09.2019г.   на кмета на Община Пазарджик,   с входящи номера №1 от 04.09.2019г. на ОИК Пазарджик, с които се образуват избирателни секции и се утвърждават номерата и адресите им,   за произвеждане на  изборите за кметове и общински съветници на  27 октомври 2019 г.

Съгласно Решение № 570- МИ/ 26.07.2019 г. на ЦИК, единният номер на всяка избирателна секция се състои от девет цифри, групирани във вида: АА ВВ СС ХХХ , където:

АА   е номерът на областта  в настоящия случай -13 ;

ВВ е номерът на общината в съответната област съгласно Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ)-за община Пазарджик е  19;

СС е номерът на административния район за градовете  София, Пловдив и Варна съгласно ЕКАТТЕ, а за останалите се записва 00 (нула-нула).

ХХХ е номерът на секцията в общината, определена със Заповед на кмета на общината за образуване на избирателните секции на територията на съответната община. По отношение на община Пазарджик, със Заповед №1852/02.09.2019г., кметът на общината е образувал избирателни секции, утвърдил е тяхната номерация и адреси. 

Поради изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 7   от Изборния кодекс и № 570- МИ/ 26.07.2019 г. на ЦИК, ОИК – Пазарджик

РЕШИ:

1.Формира и утвърждава следните единни номера на избирателните секции в община Пазарджик за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г.:

 

1

3

1

9

0

0

0

0

1

АА-„избирателен район“              ВВ-„община“                   СС-„адм. район“                ХХХ-„секция“

Пример:  секция №1 в гр. Пазарджик :  131900001

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 от ИК

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 04.09.2019 в 17:49 часа

Календар

Решения

  • № 333-МИ / 06.11.2020

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОС гр. Пазарджик и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Пазарджик от Местна коалиция „НОВОТО ВРЕМЕ“

  • № 332 - МИ / 03.11.2020

    относно: Вземане на решение за дежурства в ОИК Пазарджик за периода 4.11.2020 г. до обявяване на решение по чл. 30 ал 7 от ЗМСМА

  • № 331-МИ / 20.02.2020

    относно: Вземане решение да се обжалва или да не се обжалва Решение №80/13.02.2020г. постановено по адм.д. №144/2020г. по описа на Административен съд Пазарджик, с което е отменено Решение №257-МИ/28.10.2019г. на ОИК Пазарджик за обявяване резултатите от гласуването на проведения на 27.10.2019г. в Синитово референдум.

всички решения