Общинска избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 26 - МИ
Пазарджик, 13.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат Светлин Иванов Мишев за кмет на кметство с. Црънча, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

Постъпило е заявление за регистрация в ОИК Пазарджик на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат Светлин Иванов Мишев за кмет на кметство с. Црънча, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., с вх.№14/13.09.2019г., 16:22ч. представляван от Павлина Петкова Кременарова

Инициативният комитет  е създаден с Решение от 11.09.2019г., съгласно чл.151  и сл. от Изборния кодекс, и същият се представлява от Павлина Петкова Кременарова

Към заявлението за регистрация на инициативен комитет са приложени документи по чл.153, ал.4 от ИК:

 1. Решение за създаване на инициативен комитет с името на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната дейност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания
 2. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет -3бр.
 3. Декларация по образец – Приложение № 55-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс – 3бр.
 4. Удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

Налице са условията за регистрация по чл.152, т.3 и чл.153 от Изборния кодекс, за регистрация на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат Светлин Иванов Мишев за кмет на кметство с. Црънча, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Предвид изложеното и на основание на чл.87, ал.1 от Изборния кодекс ОИК Пазарджик

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА Инициативен комитет за издигане на независим кандидат Светлин Иванов Мишев за кмет на кметство на с. Црънча, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Наименованието на инициативния комитет за отпечатване в бюлетината е:  ИК за издигане на независим кандидат за кмет на кметство Црънча - Светлин Иванов Мишев

След влизане в сила на решението, да се издаде съответното удостоверение за регистрация.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 от ИК.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 13.09.2019 в 17:50 часа

Календар

Решения

 • № 333-МИ / 06.11.2020

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОС гр. Пазарджик и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Пазарджик от Местна коалиция „НОВОТО ВРЕМЕ“

 • № 332 - МИ / 03.11.2020

  относно: Вземане на решение за дежурства в ОИК Пазарджик за периода 4.11.2020 г. до обявяване на решение по чл. 30 ал 7 от ЗМСМА

 • № 331-МИ / 20.02.2020

  относно: Вземане решение да се обжалва или да не се обжалва Решение №80/13.02.2020г. постановено по адм.д. №144/2020г. по описа на Административен съд Пазарджик, с което е отменено Решение №257-МИ/28.10.2019г. на ОИК Пазарджик за обявяване резултатите от гласуването на проведения на 27.10.2019г. в Синитово референдум.

всички решения