Общинска избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 305-МИ
Пазарджик, 24.10.2015

ОТНОСНО: Жалба с Вх. №22-ЖС/ 24.10.2015г. от Илко Савов Савов – упълномощен представител на БСП за Община Пазарджик относно неправомерна предизборна агитация в деня за размисъл.

Постъпила е Жалба с Вх № 22- ЖС/ 24.10.2015г. от Илко Савов Савов – упълномощен представител на БСП за Община Пазарджик относно неправомерна предизборна агитация в деня за размисъл. В жалбата се твърди, че в деня за размисъл кандидатът за кмет на с.Черногорово от МК „Тодор Попов ЗА Пазарджик“ – Емил Захариев изпълнява предизборното си обещание, а именно незаконно асфалтиране на ул. „Двадесет и втора“ в селото. Твърди, че асфалтирането е в нарушение на ЗМСМА и ЗУТ с цел агитиране на населението. Жалбоподателят твърди, че доколкото му е известно за асфалтирането на тази улица няма изрично решение на Общински съвет Пазарджик. Самият жалбоподател заявява, че единствената форма за агитация, предвидена в ИК е устна и писмена форма, както и чрез доставчици на медийни услуги. В случая липсвала всяка от трите форми на агитация, а било едно незаконно строителство.

Моли да бъдат предприети действия по прекратяване на незаконната агитация и незаконното строителство.

ОИК Пазарджик като съобрази, че в изложените в жалбата обстоятелства жалбоподателят сам е стигнал до извода, че асфалтирането на улици не е сред предвидените в закона форми за агитация, както и че ОИК Пазарджик не е компетентна да се произнася по въпроси, свързани със законността на строителството и предвид обстоятелството, че жалбата е подадена до ОИК Пазарджик с копия до Районна и Окръжна Прокуратура Пазарджик

Р Е Ш И:

Изпраща по компетентност Жалба с Вх № 22- ЖС/ 24.10.2015г. от Илко Савов Савов – упълномощен представител на БСП за Община Пазарджик на РДНСК – гр.Пазарджик за извършване на съответните проверки относно законността на строителните работи.

Председател: Десислава Димитрова Герова-Тодорова

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 24.10.2015 в 19:21 часа

Календар

Решения

  • № 432 - МИ / 17.11.2016

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет на кметство Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

  • № 431-МИ / 05.10.2016

    относно: ОТНОСНО: отваряне на помещение за съхраняване на изборни книжа и материали с поставяне на оригиналния избирателния списък и допълнителната страница на секция № 131900086 от ОДМВР - Пазарджик

  • № 430 - МИ / 17.06.2016

    относно: писмо с изх. № 28-00-144/08.06.2016 г. от Община Пазарджик, във връзка с искане от РУ на МВР – Пазарджик , рег. № 572 от 02.06.2016 г., вх. №302/16.06.2016 г. на ОИК Пазарджик

всички решения