01.08.2023

Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник

Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник.

Свикване заседание на 01.08.2023г. в 12.00 часа в канцеларията на ОИК Пазарджик

20.02.2020

На осн. чл.85, ал.1 от ИК Председателят на Общинска избирателна комисия свиква заседание на 20.02.2020г. в 15.00ч.

Относно Решение №80/13.02.2020г. постановено по адм.д. №144/2020г. по описа на Административен съд Пазарджик.

19.11.2019

Заседание на ОИК на 20.11.2019г. в 16.00ч.

Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОС гр. Пазарджик и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Пазарджик от политическа партия ДПС

13.09.2019

Съобщение

В съответствие с решение №1080 – МИ/12.09.2019г. на ЦИК за участие на застъпници на кандидатски листи и представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

І. Застъпници

Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Заявление за регистрация на застъпници, по образец (Приложение № 73-МИ) и предложение за заместващи застъпници Приложение № 74-МИ от изборните книжа, се подава до 17.00 ч. на 26 октомври 2019 г. в ОИК Пазарджик

 Между първи и втори тур при избор на кмет могат да бъдат регистрирани нови застъпници при спазване изискванията на Изборния кодекс. Регистрираните за първия тур застъпници запазват статута си и за втория тур при спазване на изискванията на решение №1080 – МИ/12.09.2019г. на ЦИК.

Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа).

ІІ. Представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите.

Списъкът на представителите се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. включително на ОИК Пазарджик  от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет упълномощените за първия тур представители запазват статута си, а партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да упълномощят и нови представители между двата тура при спазване на изискванията на т.22 от решение №1080 – МИ/12.09.2019г. на ЦИК.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В ОИК ПАЗАРДЖИК ОТ 03.10.2019 ДО 26.10.2019Г. ОТ 09:00 - 17:00ЧЕСА

05.09.2019

Съобщение

Броя на мандатите за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за многомандатен изборен район 1319  на 41 /четиридесет и един / съветници.

05.09.2019

Съобщение

На територията на община Пазарджик в тридесет и две /32/ населени места ще се произведат избори за общински съветници и за кмет на общината, а в двадесет и седем /27/ ще се произведе избор за кмет на кметство, които отговарят на изискванията на §16 и §17 ал.1 от ПЗР на ИК във връзка с чл.16, т.1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България и придобили статут на кметства по силата на § 17, ал. 1 от ПЗР на ИК, поради наличието в тях на население над 350 души по постоянен адрес към 10.07.2019 г. - датата на Указа на Президента на Република България за насрочване на общите избори за общински съветници и за кметове и оповестени публично от Кмета на община Пазарджик на 27.10.2019г.

Не отговарят на изискванията на на §16 от ПЗР на ИК във връзка с чл.16, т.1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България кметство с. Крали Марко, кметство с. Тополи дол, кметство с. Цар Асен, кметство с. Сбор, в които няма да се произвежда избор за кмет на кметство, ще бъдат открити избирателни секции само за избор на общински съветници и за кмет на Община.

05.09.2019

Съобщение

 Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването може да гласува и в избрана от него подходяща секция в съответния изборен район.

Гласоподавателя следва да подаде декларация по образец (Приложение №81-МИ от изборните книжа), че не е гласувал и няма да гласува на друго място.

До 19 октомври 2019г. ще бъдат оповестени къде се намират избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднения в предвижването, телефоните и адресите на организации, общински предприятия и други на които може да се прави заявки за помощ в изборния ден, от коя дата и в кои часове се приемат заявките.

05.09.2019

Съобщение

 Регистрация на партии и коалиции в ОИК

1. Партиите и коалициите в срок до 16 септември 2019 г. (40 дни преди изборния ден) подават заявление за регистрация до ОИК –Приложение № 44-МИ от изборните книжа.

 

2. В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на партията или коалицията, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрацията;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

3. Към заявлението за регистрация на партия или коалиция се прилагат документите по чл. 147, ал. 5 ИК, а именно:

- решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии;

- пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК, когато документите се подават и/или подписват от упълномощени лица.

 

4. Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не по-късно от 11 септември 2019 г. включително (45 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове самостоятелно, ако се е регистрирала в ЦИК в срок до 11 септември 2019 г. включително и в ОИК до 16 септември 2019 г.

Регистрация на местни коалиции в ОИК

1. В ОИК се регистрират местни коалиции за участие във всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) на територията на съответната община.

2. Партиите и коалициите, участващи в състава на местна коалиция, не се регистрират самостоятелно в ОИК за участие в същия вид избор.

3. Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не по-късно от 11 септември 2019 г. включително (40 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове в състава на местна коалиция, ако се е регистрирала самостоятелно в ЦИК до 11 септември 2019 г. включително.

4. Заявлението за регистрация на местна коалиция – Приложение № 45-МИ от изборните книжа, се подава в ОИК в срок до 16 септември 2019 г. (не по-късно от 45 дни преди изборния ден).

5. Заявлението се представя по решение на местната коалиция и се подписва от лицата, представляващи коалицията, или от изрично упълномощени лица.

6. За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства, за които се иска регистрация.

7. В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

8. Към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, а именно:

а) решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:

- за кой вид избор се създава;

- кой е упълномощен да я представлява;

Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и/или коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиция – ако има такъв).

Когато решението е за участие в повече от един вид избор в съответната ОИК се представя само един оригинал;

б) образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;

в) образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

г) пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

д) удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

Промени в състава и/или наименованието на местна коалиция

1. Промени в състава и/или наименованието на местна коалиция, настъпили след регистрацията й в ОИК, но не по-късно от 35 дни преди изборния ден – 21 септември 2019 г., се извършват след подаване на заявление – Приложение № 46-МИ от изборните книжа, и представяне на решение за извършените промени. Решението трябва да отговаря на изискванията за образуване на местна коалиция.

Заличаване на регистрацията на партии, коалиции и местни коалиции от ОИК

1. Регистрираните партии, коалиции и местни коалиции могат да поискат заличаване на регистрацията си за участие в съответния вид избор не по-късно от 32 дни преди изборния ден – 24 септември 2019 г.

 

 

 

19.12.2021

Активност към 17.00 часа

 

Час

Брой гласоподаватели по избирателни списъци

Брой гласували

% гласували

13,00 часа

1553

416

26,79 %

17,00 часа

1553

649

41.79 %

 

 

 

 

 

19.12.2021

Активност към 13,00 часа

Час

Брой гласоподаватели по избирателни списъци

Брой гласували

% гласували

13,00 часа

1553

416

26,79 %

17,00 часа

1553

 

 

 

 

 

 

22.11.2019

Заседание на ОИК на 25.11.2019г. в 16.00ч.

Вземане решение за предоставяне информация, книжа и документи на Окръжна прокуратура Пазарджик -Окръжен следствен отдел по дп№79/2019г.

02.11.2019

Съобщение

В изпълнение на писмо изх. № МИ - 15 - 1368 от 01.11.2019г. във връзка с Решение № 993 - МИ от 07.09.2019г. и протоколно решение на ЦИК, публикуваме одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване във втори тур на изборите за общински съветници и кметове на 03.11.2019г.

Кмет на Община

Кмет на кметство Априлци

Кмет на кметство Говедаре

Кмет на кметство Дебръщица

Кмет на кметство Ивайло

Кмет на кметство Црънча

30.10.2019

Съобщение

ОИК ПАЗАРДЖИК ви информира, че:

 

1.Заличава регистрацията и анулира издадените удостоверения на всички регистрирани застъпници за кандидатски листи за общински съветници, поради приключване на избора за общински съветници на 27.10.2019г.

 1. Заличава регистрацията и анулира издадените удостоверения на регистрираните застъпници за кандидатски листи за кмет на община с изключение на:

- застъпниците на кандидатската листа за кмет на община на Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ

- застъпниците на кандидатската листа за кмет на община на местна коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ / ПП “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“, ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“, ПП „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ , ПП „НФСБ“, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ“/.

3.Указва на партиите, коалициите и инициативните комитети, които имат право да участват с кандидат на втори тур за кметове на кметствата Априлци, Говедаре, Дебръщица, Ивайло и Црънча, че имат право на застъпници за кмет на съответното кметство, чийто брой трябва да съответства на броя на избирателните секции, както следва:

Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ: 1 /един/ застъпник за кметство Априлци, 2 /двама/ застъпници за кметство Говедаре, 1 /един/ застъпник за кметство Дебръщица и 3 /трима/ застъпници за кметство Ивайло,

ПП ГЕРБ: 1 /един/ застъпник за кметство Априлци , 3 /трима/ застъпници за кметство Ивайло, 2 /двама/ застъпници за кметство Црънча

партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ: 2 /двама/ застъпници за кметство Говедаре

Местна коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ: 1 /един/ застъпник за кметство Дебръщица

Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство Црънча: 2 /двама/ застъпници за кметство Црънча

Застъпниците на изброените по-горе партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирани за кандидатските листи на кметове на кметства, които не участват във втория тур на изборите на 03.11.2019г. ще бъдат служебно заличени от ОИК Пазарджик.

 1. Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ и Местна коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ имат право на един упълномощен представител за всяка секция на територията на Община Пазарджик.

Всички останали упълномощени представители на участвалите в местните избори на 27.10.2019г. партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, ще бъдат служебно заличени от регистъра на ОИК Пазарджик. Изброените в т.3 от настоящето решение партии, местни коалиции и инициативен комитет, които ще участват във втория тур за избор на кметове на кметства на 03.11.2019г. могат да подадат в ОИК-Пазарджик искане за публикуване на упълномощени представители, съответстващи на броя на определените в същата т.3 застъпници.

30.10.2019

Съобщение

Изборните книжа, материали и избирателни списъци ще се получават от СИК на 02.11.2019г. /събота/ във фоайето на зала "Маестро Георги Атанасов", находящо се в община Пазарджик, както следва:

От секция №01 до №98 - ще се получават в Община Пазарджик.

От секция №99 до №205 - ще се получават в секциите. Членовете на комисиите няма да пътуват до Пазарджик.

Прилагаме следните графици:

Списък 1

Списък 2

Списък 3

23.10.2019

Съобщение

Председателите на СИК, могат да получат телефоните на членовете на СИК в залата на ОИК - Пазарджик, която се намира в сградата на община Пазарджик, ет. 2, след представяне на удостоверение и лична карта.

18.10.2019

Съобщение

При подаване на Предложение за назначаване на застъпници за кмет на кметство, партиите и коалициите следва да имат предвид, че всеки техен кандидат за кметство представлява отделна кандидатска листа. Поради това следва да посочват конкретния предложен застъпник в кое кметство да бъде назначен. Броят на застъпниците трябва да бъде съобразен с броя на СИК в съответното кметство.

11.10.2019

Съобщение

ОИК Пазарджик насрочва обучение на членовете на СИК за Община Пазарджик в сградата на община Пазарджик - зала „Маестро Георги Атанасов“, както следва:

20.10.2019 г. от 13:00 часа -  СИК от № 131900001 до СИК № 131900030 включително.

20.10.2019 г. от 15.30 часа - СИК от № 131900031 до СИК № 131900062 включително.

20.10.2019 г. от 18.00 часа - СИК от № 131900063 до СИК № 131900100 включително.

21.10.2019 г. от 18.00 часа - СИК от № 131900151 до СИК № 131900178 включително.

22.10.2019 г. от 18.00 часа - СИК от № 131900179 до СИК № 131900205 включително.

Всички членове на СИК да носят ЗАДЪЛЖИТЕЛНО удостоверенията си.

11.10.2019

Съобщение

На 16.10.2019г. от 10:00ч. ще се проведе обучение от ЦИК на ОИК Пазарджик, на което са поканени представители на областната и общинските администрации, на "Информационно обслужване" АД, на ТЗ "ГРАО", на МВР и на служба "Пожарна и аварийна безопастност", както и всички ангажирани с произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г.

09.10.2019

Съобщение

В изпълнение на писмо изх. № МИ - 15 - 697 от 05.10.2019г. във връзка с Решение № 993 - МИ от 07.09.2019г. и протоколно решение на ЦИК, публикуваме одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.

Общински съветници

Кмет на Община

Кмет на кметство Алеко Константиново

Кмет на кметство Априлци

Кмет на кметство Братаница

Кмет на кметство Величково

Кмет на кметство Гелеменово

Кмет на кметство Главиница

Кмет на кметство Говедаре

Кмет на кметство Дебръщица

Кмет на кметство Добровница

Кмет на кметство Драгор

Кмет на кметство Звъничево

Кмет на кметство Ивайло

Кмет на кметство Ляхово

Кмет на кметство Мало Конаре

Кмет на кметство Мирянци

Кмет на кметство Мокрище

Кмет на кметство Овчеполци

Кмет на кметство Огняново

Кмет на кметство Паталеница

Кмет на кметство Пищигово

Кмет на кметство Росен

Кмет на кметство Сарая

Кмет на кметство Синитово

Кмет на кметство Хаджиево

Кмет на кметство Црънча

Кмет на кметство Черногорово

Кмет на кметство Юнаците

08.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия УВЕДОМЯВА всички представители на партии, коалиции и инициативни комитети, че при подаване предложения за замяна на вече назначен член на СИК (ПСИК), следва да съблюдавате изискванията на чл. 51 ал. 2 от ИК. С предложенията следва да се представят и съответните писмени доказателства за прекратяване мандата на назначения член. (съгласно прикачените приложения) При неизпълнение на чл. 51 ал. 2, във връзка с чл. 87. ал. 1, т. 5 и 6, ОИК ще постановява отказ.

 

При условие, че назначеният член на СИК (ПСИК) откаже да подаде заявление за освобождаване и не желае да участва като член, да се потвърди отказа по телефона от упълномощения представител. С предложението за замяна следва да се представят и издаденото удостоверение на заменения член на СИК.

 

Приложение 1

 

Приложение 2

28.09.2019

Съобщение

Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1242-МИ
София, 27.09.2019

ОТНОСНО: отпечатване на наименованията на партии, коалиции, местни коалиции и имената на кандидатите в бюлетините за общински съветници и за кметове в изборите на 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 421, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс и писмо с вх. № МИ-26-26 от 27.09.2019 г. на ЦИК от Печатницата на БНБ и във връзка с Решение № 1130-МИ от 18 септември 2019 г. изм. с Решение № 1186-МИ от 25 септември 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

В бюлетините за гласуване за общински съветници и за кметове наименованията на коалициите, местните коалиции и имената на независимите кандидати, които надхвърлят броя на символите, съгласно писмо с изх. № 01-003732/27.09.2019 г. на Печатницата на БНБ – АД, се изписват, както следва:

В бюлетините наименованията на партиите, коалициите и местните коалиции се отпечатват без кавички.

Пред наименованията на местните коалиции се отпечатва Местна коалиция с начална главна буква. Наименованията на местните коалиции съдържат наименованието само на една от партиите или коалициите от състава, така както е заявено пред ОИК, а в скоби се отпечатват пълните или съкратените наименования на останалите партии и коалиции от състава на местната коалиция. Когато символите са повече от посочените в писмото на Печатницата на БНБ, наименованията на местните коалиции се отпечатват с шрифт съгласно утвърдените технически характеристики на бюлетините, а наименованията и абревиатурите на съставните партии и коалиции в скобите, се отпечатват с шрифт с по-малък размер, който позволява отпечатването на всички партии и коалиции в състава на местната коалиция. Когато в наименованието на местната коалиция са включени думи като „партия“, „политическа партия“ или „коалиция“, които не се съдържат в наименованието на партията според решението за регистрацията й, съответно в наименованието на коалицията според решението за създаването й, тези думи се изключват от наименованието на местната коалицията за изписване в бюлетината.

Наименованията на регистрираните в ЦИК партии и коалиции се отпечатват съгласно Решение № 1184-МИ от 25 септември 2019 г. за поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК. Когато символите са повече от посочените в писмото на Печатницата на БНБ, се прилагат правилата за отпечатване на наименованията на местните коалиции.

Имената на кандидатите се отпечатват съгласно решението на ОИК за регистрация, като след имената на независимия кандидат се добавя означението „независим“, след името. Когато символите в името заедно с означението „независим“ са повече от посочените в писмото на Печатницата на БНБ, имената и означението „независим“ се отпечатват с шрифт с по-малък размер.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 

28.09.2019

Съобщение

Съгласно хронограмата, на основание чл.89, ал.1 от ИК, в срок до 12:00ч на 30-ти Септември, всички парламентарно-представени партии и коалиции следва да подадат списък на резервни членове на СИК, които ще бъдат утвърдени с решение на ОИК. Замените на ръководния състав и членове на СИК/ПСИК ще бъдат извършвани ЕДИНСТВЕНО от тези списъци!

26.09.2019

Съобщение

ОИК ОБЯВЯВА ПОРЕДНОСТ НА НОМЕРАТА ЗА УЧАСТИЕ В ДИСПУТИ

Обявява следната поредност за представяне на партиите, коалициите и местните коалиции, и инициативен комитет  регистрирали кандидатски листи  в диспутите по регионалните радио - и телевизионен центрове   в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г., въз основа на публично изтеглен жребий на 25.09.2019 г., 17.40 ч., както следва:

 

1          партия Радикалдемократическа партия в България

2          ПП АТАКА

3          Местна коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ / ПП “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“, ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“, ПП „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ , ПП „НФСБ“, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ“/, 

4          НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

5          НОВОТО ВРЕМЕ

6          партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ

7          ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ

8          ПП ГЕРБ

9          ИК Светлин Иванов Мишев

10        ПП  Глас Народен

11        ДВИЖЕНИЕ  БЪЛГАРИЯ  НА  ГРАЖДАНИТЕ ( ПП БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ, ПП  Българска Нова Демокрация,  ПП  ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ)

12        ПП ЕВРОРОМА

13        Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

14        Движение за права и свободи – ДПС

15        Българска Демократична Общност 

16        АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ (АБВ, ДВИЖЕНИЕ 21,   АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ),

17        коалиция „ Ние, Гражданите“

18        Движение ЗАЕДНО за промяна

19        ВЪЗРАЖДАНЕ

20        ВОЛЯ 

21        БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ

24.09.2019

Съобщение

ОИК Ви уведомява, че на 25.09.2019г. от 17:30ч. в сградата на община Пазарджик в стъклена зала чрез жребий ще се определи реда за участие в диспутите. Формите, темите на предизборната кампания, форматите и екипите се определят от ръководителите на регионалните радио- и телевизионни центрове и упълномощени представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати.

16.09.2019

Съобщение

ОИК - Пазарджик напомня, че крайният срок за:

1. Вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес е 12.10.2019г.
2. За заявяване на желание за гласуване с подвижна избирателна кутия е 12.10.2019г.
3. За отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък е 19.10.2019г.

15.09.2019

Съобщение

Приемането на документи в ОИК-Пазарджик за регистрация на кандидатските листи за участие в изборите за общински съветници и за кметове в община Пазарджик, започва от 9,00 ч. на 18 септември (сряда) 2019 г.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидатските листи за участие в изборите за общински съветници и за кметове в община Пазарджик е 17,00 ч. на  24 септември (вторник) 2019 г.

Документите ще се приемат в офиса на ОИК-Пазарджик, находящ се на адрес: гр. Пазарджик 4400, бул. „България” № 2 в сградата на Община Пазарджик, 2-ри етаж                       „ Стъклена зала“.

Приемането на документите се извършва всеки ден от 9,00 до 17,00 ч.

Прилагаме образец на предложение за регистрация на кандидатска листа за общински съветници на технически носител.

Предложение рег. кандидати за ОС рег. в ОИК - вариант 11.09.2019 exel

10.09.2019

Съобщение

Съобщение за адресите на секционните избирателни комисии на територията на община Пазарджик

 

секция № 13 19 00 001 с адрес РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "НИКОЛА ФУРНАДЖИЕВ", УЛ. "ЛЮБЕН БОЯНОВ" №3

секция № 13 19 00 002   с адрес РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "НИКОЛА ФУРНАДЖИЕВ", УЛ. "ЛЮБЕН БОЯНОВ" №3

секция № 13 19 00 003   с адрес НУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ", УЛ. "КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ" №48

секция № 13 19 00 004   с адрес ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ФРИЗЬОРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО  (БИВША ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО), УЛ. "ГРАФ ИГНАТИЕВ" №3А

секция № 13 19 00 005  с адрес НУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ", УЛ. "КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ" №48

секция № 13 19 00 006   с адрес НУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ", УЛ. "КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ" №48

секция №  13 19 00 007   с адрес ГИМНАЗИЯ "ИВАН С. АКСАКОВ", УЛ. "САН СТЕФАНО" №1

секция № 13 19 00 008  с адрес ІІІ ОУ "ПРОФ. ИВАН БАТАКЛИЕВ", УЛ. "КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ" №18

секция № 13 19 00 009  с адрес ІІІ ОУ "ПРОФ. ИВАН БАТАКЛИЕВ", УЛ ."КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ" №18

секция № 13 19 00 010  с адрес ОБЛАСТЕН СЪВЕТ НА СОСЗ, УЛ. "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ" №16, ЕТ. 2

секция № 13 19 00 011  с адрес КЛУБ НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ, УЛ. "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ" №16, ЕТ. 1

секция № 13 19 00 012  с адрес ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНО-ЕЛЕКТРОТЕХНИКА,  УЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" №105

секция № 13 19 00 013  с адрес НУ "НИКОЛА ФУРНАДЖИЕВ", УЛ. "ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ" №1

секция № 13 19 00 014  с адрес  ІІ ОУ "СТЕФАН ЗАХАРИЕВ", УЛ. "ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ" №1

секция № 13 19 00 015  с адрес ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ,  УЛ. "ОСМИ МАРТ" №1

секция № 13 19 00 016  с адрес ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ,  УЛ. "ОСМИ МАРТ" №1

секция № 13 19 00017  с адрес СОУ "ГЕОРГИ БРЕГОВ", УЛ. "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ"

секция № 13 19 00018  с адрес КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА №5, УЛ. "БРАТЯ КОНСУЛОВИ" №39

секция № 13 19 00019  с адрес СОУ "ГЕОРГИ БРЕГОВ", УЛ. "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ"

секция № 13 19 00020  с адрес ЦДГ №3 "ПРОЛЕТ", УЛ. "ЦАР СИМЕОН" №17

секция № 13 19 00021  с адрес ЦДГ №3 "ПРОЛЕТ", УЛ. "ЦАР СИМЕОН" №17

секция № 13 19 00022  с адрес СОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН", УЛ. "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" №27

секция № 13 19 00023  с адрес СОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН", УЛ. "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" №27

секция № 13 19 00024  с адрес І ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", УЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" №58

секция № 13 19 00025  с адрес ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА (БИВШЕ ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ), УЛ. "ВЕСЛЕЦ" №2А

секция № 13 19 00026  с адрес  СОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН", УЛ. "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" №27

секция № 13 19 00027  с адрес  РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ (ХЕИ), УЛ. "БОЛНИЧНА" №15

секция № 13 19 00028  с адрес VІІ ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", УЛ. "ДИМИТЪР ГРЕКОВ" №60

секция № 13 19 00029  с адрес  ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА "ГАВРИЛ КРЪСТЕВИЧ", УЛ. "БОЛНИЧНА" №19

секция № 13 19 00030  с адрес НУ "ВАСИЛ ДРУМЕВ", УЛ. "БУЛАИР" №25

секция № 13 19 00031  с адрес  НУ "ВАСИЛ ДРУМЕВ", УЛ. "БУЛАИР" №25

секция № 13 19 00032  с адрес НУ "ВАСИЛ ДРУМЕВ", УЛ. "БУЛАИР" №25 

секция № 13 19 00033  с адрес ЧИТАЛИЩЕ "ВИДЕЛИНА", УЛ. "ВИДЕЛИНА" №1

секция № 13 19 00034  с адрес ІV ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", БУЛ. "КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА"

секция № 13 19 00035  с адрес ІV ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", БУЛ. "КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА"

секция № 13 19 00036  с адрес VІІ ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", УЛ. "ДИМИТЪР ГРЕКОВ" №60

секция № 13 19 00037  с адрес VІІ ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", УЛ. "ДИМИТЪР ГРЕКОВ" №60

секция № 13 19 00038  с адрес КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА №3, УЛ. "ДИМИТЪР ГРЕКОВ" (МОСТА “ЛЮТАТА”)

секция № 13 19 00039  с адрес ЗОНА НА ЗДРАВЕТО, УЛ. "Д-Р НИКОЛА ЛАМБРЕВ"

секция № 13 19 00040  с адрес СРЕДНОШКОЛСКО ОБЩЕЖИТИЕ, УЛ. "ГРАДИНАРСКА" №37

секция № 13 19 00041  с адрес СПОРТНА ЗАЛА "МЛАДОСТ", УЛ. "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ" №52

секция № 13 19 00042  с адрес ЦДГ "ВЪРБИЦА", УЛ. "ПРЕСПА"

секция № 13 19 00043  с адрес V ПРОГИМНАЗИЯ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", УЛ. "БУЗЛУДЖА" №59

секция № 13 19 00044  с адрес V ПРОГИМНАЗИЯ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", УЛ. "БУЗЛУДЖА" №59

секция № 13 19 00045  с адрес ОДЗ "СНЕЖАНКА", УЛ. "ЦАР КАЛОЯН" №34

секция № 13 19 00046  с адрес І ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", УЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" №58

секция № 13 19 00047  с адрес ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА (БИВШЕ ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ"), УЛ. "ВЕСЛЕЦ" №2А

секция № 13 19 00048  с адрес ІІ ОУ "СТЕФАН ЗАХАРИЕВ", УЛ. "ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ" №1

секция № 13 19 00049  с адрес ІІ ОУ "СТЕФАН ЗАХАРИЕВ", УЛ. "ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ" №1

секция № 13 19 00050  с адрес ІІ ОУ "СТЕФАН ЗАХАРИЕВ", УЛ. "ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ" №1

секция № 13 19 00051  с адрес КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА №7, УЛ. "МАРИЦА" №20

секция № 13 19 00052  с адрес УПРАВЛЕНИЕ НА "МБАЛ - ПАЗАРДЖИК" АД (ДЕКАНАТ), УЛ. "БОЛНИЧНА" №17

секция № 13 19 00053  с адрес ЦДГ "ЗОРНИЦА", УЛ. "ПЛОВДИВСКА"

секция № 13 19 00054  с адрес ЦДГ "ЗОРНИЦА", УЛ. "ПЛОВДИВСКА"

секция № 13 19 00055  с адрес ОДЗ "ЗДРАВЕЦ", УЛ. "ВАСИЛ АПРИЛОВ"

секция № 13 19 00056  с адрес ОДЗ "ЗДРАВЕЦ", УЛ. "ВАСИЛ АПРИЛОВ"

секция № 13 19 00057  с адрес VІ ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ", УЛ. "ПАНАЙОТ ВОЛОВ"

секция № 13 19 00058  с адрес ОДЗ №8 "ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА", УЛ. "ПАНАЙОТ ВОЛОВ"

секция № 13 19 00059  с адрес ДДМУИ "ВЯРА, НАДЕЖДА И ЛЮБОВ", УЛ. "РАЙКО АЛЕКСИЕВ"

секция № 13 19 00060  с адрес НУ "ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ", УЛ. "ГАРИБАЛДИ" №5

секция № 13 19 00061  с адрес НУ "ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ", УЛ. "ГАРИБАЛДИ" №5

секция № 13 19 00062  с адрес ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ", УЛ. "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ"

секция № 13 19 00063  с адрес ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "БЕРТОЛТ БРЕХТ", УЛ. "ПИРДОП" №1

секция № 13 19 00064  с адрес ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "БЕРТОЛТ БРЕХТ", УЛ. "ПИРДОП" №1

секция № 13 19 00065  с адрес VІ ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ", УЛ. "ПАНАЙОТ ВОЛОВ"

секция № 13 19 00066  с адрес ОДЗ №8 "ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА", УЛ. "ПАНАЙОТ ВОЛОВ"

секция № 13 19 00067  с адрес СОУ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ", БУЛ. "ХРИСТО БОТЕВ" №99

секция № 13 19 00068  с адрес СОУ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ", БУЛ. "ХРИСТО БОТЕВ" №99

секция № 13 19 00069  с адрес СОУ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ", БУЛ. "ХРИСТО БОТЕВ" №99

секция № 13 19 00070  с адрес ОДЗ №6 "ЮРИЙ ГАГАРИН", УЛ. "ОСМИ МАРТ"

секция № 13 19 00071  с адрес ОДЗ №6 "ЮРИЙ ГАГАРИН", УЛ. "ОСМИ МАРТ"

секция № 13 19 00072  с адрес СОУ "ДИМИТЪР ГАЧЕВ", УЛ. "РИЛА" №2

секция № 13 19 00073  с адрес СОУ "ДИМИТЪР ГАЧЕВ", УЛ. "РИЛА" №2

секция № 13 19 00074  с адрес VІІ ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", УЛ. "ДИМИТЪР ГРЕКОВ" №60

секция № 13 19 00075  с адрес НУ "НИКОЛА ФУРНАДЖИЕВ", УЛ. "ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ" №1

секция № 13 19 00076  с адрес ЦДГ "ВЪРБИЦА", УЛ. "ПРЕСПА"

секция № 13 19 00077  с адрес СОУ "ДИМИТЪР ГАЧЕВ", УЛ. "РИЛА" №2

секция № 13 19 00078  с адрес УПРАВЛЕНИЕ НА "МБАЛ - ПАЗАРДЖИК" АД (ДЕКАНАТ), УЛ. "БОЛНИЧНА" №17

секция № 13 19 00079  с адрес НУ "НИКОЛА ФУРНАДЖИЕВ", УЛ. "ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ" №1

секция № 13 19 00080  с адрес СОУ "ГЕОРГИ БРЕГОВ", УЛ. "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ"

секция № 13 19 00081  с адрес VІ ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ", УЛ. "ПАНАЙОТ ВОЛОВ"

секция № 13 19 00082  с адрес ДДМУИ "ВЯРА, НАДЕЖДА И ЛЮБОВ", УЛ. "РАЙКО АЛЕКСИЕВ"

секция № 13 19 00083  с адрес V ПРОГИМНАЗИЯ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", УЛ. "БУЗЛУДЖА" №59

секция № 13 19 00084  с адрес СОУ "ДИМИТЪР ГАЧЕВ", УЛ. "РИЛА" №2

секция № 13 19 00085  с адрес V ПРОГИМНАЗИЯ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", УЛ. "БУЗЛУДЖА" №59

секция № 13 19 00086  с адрес НУ "ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ", УЛ. "ГАРИБАЛДИ" №5

секция № 13 19 00087  с адрес СОУ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ", БУЛ. "ХРИСТО БОТЕВ" №99

секция № 13 19 00088  с адрес КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА №4, УЛ. "РОСИЦА" №42

секция № 13 19 00089  с адрес ЦДГ "ЗОРНИЦА", УЛ. "ПЛОВДИВСКА"

секция № 13 19 00090  с адрес НУ "ВАСИЛ ДРУМЕВ", УЛ. "БУЛАИР" №25

секция № 13 19 00091  с адрес НУ "ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ", УЛ. "ГАРИБАЛДИ" №5

секция № 13 19 00092  с адрес "МБАЛ - ПАЗАРДЖИК" АД, УЛ. "БОЛНИЧНА" №21

секция № 13 19 00093  с адрес ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА, УЛ. „БОЛНИЧНА“ №24

секция № 13 19 00094  с адрес ЗАТВОР – ПАЗАРДЖИК, УЛ. "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ" №153

секция № 13 19 00095  с адрес МБАЛ “ХИГИЯ” АД, УЛ. „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ №3

секция № 13 19 00096  с адрес УМБАЛ “ПЪЛМЕД” ООД – КЛОН МЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА “ЗДРАВЕ”,

УЛ. „К. ВЕЛИЧКОВ“ №50

секция № 13 19 00097  с адрес “СБАЛПФЗ - ПАЗАРДЖИК” ЕООД (СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ), УЛ. „БОЛНИЧНА“ №15

секция № 13 19 00151  с адрес  с АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО: ОУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

секция № 13 19 00152  с адрес  с.АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО:  ДЕТСКА ГРАДИНА

секция № 13 19 00153  с адрес  с.АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО: ОУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

секция № 13 19 00154  с адрес  с.АПРИЛЦИ: СГРАДАТА НА БИВШЕ ОУ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”

секция № 13 19 00155  с адрес  с. БРАТАНИЦА: ОУ “ХРИСТО БОТЕВ”

секция № 13 19 00156  с адрес с. БРАТАНИЦА: ОУ “ХРИСТО БОТЕВ”

секция № 13 19 00157  с адрес с. ВЕЛИЧКОВО: ОУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

секция № 13 19 00158  с адрес с. ГЕЛЕМЕНОВО: КЛУБ КЪМ ЧИТАЛИЩЕ “НОВА МЛАДЕЖ”

секция № 13 19 00159  с адрес с. ГЛАВИНИЦА: ОУ “ХРИСТО БОТЕВ”

секция № 13 19 00160  с адрес с. ГЛАВИНИЦА: ОУ “ХРИСТО БОТЕВ”

секция № 13 19 00161  с адрес с. ГОВЕДАРЕ: ОУ “ОТЕЦ ПАИСИЙ”

секция № 13 19 00162  с адрес с. ГОВЕДАРЕ: ОУ “ОТЕЦ ПАИСИЙ”

секция № 13 19 00163  с адрес с. ДЕБРЪЩИЦА: КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА “ДЪЛГОЛЕТИЕ”

секция № 13 19 00164  с адрес с. ДОБРОВНИЦА: НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ПРОСВЕТА – 1928”

секция № 13 19 00165  с адрес с. ДРАГОР: ЧИТАЛИЩЕ “ЕПИСКОП ДИОНИСИЙ”

секция № 13 19 00166  с адрес с. ЗВЪНИЧЕВО: ОУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

секция № 13 19 00167  с адрес с. ЗВЪНИЧЕВО: ОУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

секция № 13 19 00168  с адрес с. ИВАЙЛО: ОУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

секция № 13 19 00169  с адрес с. ИВАЙЛО: ОУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

секция № 13 19 00170  с адрес с. ИВАЙЛО: ОУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

секция № 13 19 00171  с адрес с. ЛЯХОВО: ЧИТАЛИЩЕ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

секция № 13 19 00172  с адрес с. МАЛО КОНАРЕ: ОУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

секция № 13 19 00173  с адрес с. МАЛО КОНАРЕ: ОУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

секция № 13 19 00174  с адрес с. МАЛО КОНАРЕ: ОУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

секция № 13 19 00175  с адрес с. МАЛО КОНАРЕ: ОУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

секция № 13 19 00176  с адрес с. МИРЯНЦИ: РИТУАЛНА ЗАЛА НА КМЕТСТВОТО

секция № 13 19 00177  с адрес с. МОКРИЩЕ: КЛУБ НА ЖЕНАТА (СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕТО)

секция № 13 19 00178  с адрес с. МОКРИЩЕ: КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА (СГРАДАТА ДО ЧИТАЛИЩЕТО)

секция № 13 19 00179  с адрес с. ОГНЯНОВО: ОУ “ОТЕЦ ПАИСИЙ”

секция № 13 19 00180  с адрес с. ОГНЯНОВО: РИТУАЛНА ЗАЛА НА КМЕТСТВОТО

секция № 13 19 00181  с адрес с. ПАТАЛЕНИЦА: ОУ “КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ”

секция № 13 19 00182  с адрес с. ПАТАЛЕНИЦА: КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА В ЧИТАЛИЩЕ “СВ. ПАНТАЛЕЙМОН – 1909”

секция № 13 19 00183  с адрес с. САРАЯ: ОУ “ХРИСТО БОТЕВ”

секция № 13 19 00184  с адрес с. СБОР: НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ПРОСВЕТА – 1928”

секция № 13 19 00185  с адрес с. СИНИТОВО: ОУ “ВАСИЛ АПРИЛОВ”

секция № 13 19 00186  с адрес с. СИНИТОВО: ОУ “ВАСИЛ АПРИЛОВ”

секция № 13 19 00187  с адрес с. ХАДЖИЕВО: ЧИТАЛИЩЕ “ОТЕЦ ПАИСИЙ – 1933”

секция № 13 19 00188  с адрес с .ЦРЪНЧА: БИВШЕ ОУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”.

секция № 13 19 00189  с адрес с. ЮНАЦИТЕ: ОУ “ХРИСТО БОТЕВ”

секция № 13 19 00190  с адрес с. ЮНАЦИТЕ: ОУ “ХРИСТО БОТЕВ”

секция № 13 19 00191  с адрес с. ЧЕРНОГОРОВО: НУ “КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

секция № 13 19 00192  с адрес с. ЧЕРНОГОРОВО: ПРОГИМНАЗИЯ “АСЕН ЗЛАТАРОВ”

секция № 13 19 00193  с адрес с. ОВЧЕПОЛЦИ: КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА

секция № 13 19 00194  с адрес с. ТОПОЛИ ДОЛ: КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА

секция № 13 19 00195  с адрес с. РОСЕН: НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ОТЕЦ ПАИСИЙ – 1930”

секция № 13 19 00196  с адрес с. ЦАР АСЕН: НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ОТЕЦ ПАИСИЙ – 1928”

секция № 13 19 00197  с адрес с. ПИЩИГОВО: ЧИТАЛИЩЕ “ПРОБУДА”

секция № 13 19 00198  с адрес с. КРАЛИ МАРКО: КМЕТСТВОТО

секция № 13 19 00200  с адрес с. ДОБРОВНИЦА: КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА

секция № 13 19 00201  с адрес с. САРАЯ: ОУ “ХРИСТО БОТЕВ”

секция № 13 19 00202  с адрес с. ЦРЪНЧА: БИВШЕ ОУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

секция № 13 19 00203  с адрес с. ОГНЯНОВО: КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА

секция № 13 19 00204  с адрес с. ГЛАВИНИЦА: ОУ “ХРИСТО БОТЕВ”

секция № 13 19 00205  с адрес. с. ДРАГОР: КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА

 

 

 

04.09.2019

Съобщение

 

ОИК Пазарджик определи следните номера на изборните райони в Община Пазарджик

13 19- Многомандатен изборен район за избор на общински съветници в

 

Община Пазарджик

13 19- Едномандатен изборен район за избор на кмет на

 

Община Пазарджик

 

1319254 Едномандатен изборен район за избор на кмет на

с.

Алеко Константиново

1319571 Едномандатен изборен район за избор на кмет на

с.

Априлци

13196149 Едномандатен изборен район за избор на кмет на

с.

Братаница

13190505 Едномандатен изборен район за избор на кмет на

с

Величково

131914619 Едномандатен изборен район за избор на кмет на

с.

Гелеменово

131915028 Едномандатен изборен район за избор на кмет на

с.

Главиница

131915271 Едномандатен изборен район за избор на кмет на

с.

Говедаре

131920362 Едномандатен изборен район за избор на кмет на

с.

Дебръщица

131921556 Едномандатен изборен район за избор на кмет на

с.

Добровница

131923457 Едномандатен изборен район за избор на кмет на

с.

Драгор

131930572 Едномандатен изборен район за избор на кмет на

с.

Звъничево

131932010 Едномандатен изборен район за избор на кмет на

с.

Ивайло

131939428 Едномандатен изборен район за избор на кмет на

с.

Крали Марко

131944879 Едномандатен изборен район за избор на кмет на

с.

Ляхово

131946749 Едномандатен изборен район за избор на кмет на

с.

Мало Конаре

131948444 Едномандатен изборен район за избор на кмет на

с.

Мирянци

131948876 Едномандатен изборен район за избор на кмет на

с.

Мокрище

131953285 Едномандатен изборен район за избор на кмет на

с.

Овчеполци

131953335 Едномандатен изборен район за избор на кмет на

с.

Огняново

131955556 Едномандатен изборен район за избор на кмет на

с.

Паталеница

131956561 Едномандатен изборен район за избор на кмет на

с.

Пищигово

131963032 Едномандатен изборен район за избор на кмет на

с.

Росен

131965437 Едномандатен изборен район за избор на кмет на

с.

Сарая

131965468 Едномандатен изборен район за избор на кмет на

с.

Сбор

131966559 Едномандатен изборен район за избор на кмет на

с.

Синитово

131972713 Едномандатен изборен район за избор на кмет на

с.

Тополи дол

131977061 Едномандатен изборен район за избор на кмет на

с.

Хаджиево

131978056 Едномандатен изборен район за избор на кмет на

с.

Цар Асен

131978570 Едномандатен изборен район за избор на кмет на

с.

Црънча

131981089 Едномандатен изборен район за избор на кмет на

с.

Черногорово

131986074 Едномандатен изборен район за избор на кмет на

с.

Юнаците

04.09.2019

Съобщение

Приемното време за граждани  в ОИК – Пазарджик е:  всеки ден – от 09.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 часа, с изключение на случаите, когато съгласно разпоредбите на Изборния кодекс и по Решение на ЦИК се установяват други часове за работа на ОИК.

04.09.2019

Съобщение

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове в община Пазарджик  е 17,00 ч. на 16 септември 2019 г.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 382-МИ / 02.08.2023

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Об.С гр. Пазарджик и обявяване за избран на следващият Общински съветник в Об.С гр. Пазарджик от ПП „ГЕРБ“

 • № 381-МИ / 23.04.2023

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Об.С гр. Пазарджик и обявяване за избран на следващият Общински съветник в Об.С гр. Пазарджик от Местна коалиция „НОВОТО ВРЕМЕ“

 • № 380-МИ / 06.03.2023

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОС гр. Пазарджик и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Пазарджик от Местна коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ(АБВ, ДВИЖЕНИЕ 21,АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ)“

всички решения