Общинска избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 308 - МИ
Пазарджик, 03.11.2019

ОТНОСНО: Сигнал с вх. № 35-ЖС от 03.11.2019г. постъпил в 11.35 часа от РУ-Пазарджик на телефона на секретаря на ОИК-Пазарджик

На телефона на секретаря на ОИК Пазарджик е постъпил сигнал с вх. № 35-ЖС от 03.11.2019г. в 11.35 часа от  представител на РУ Пазарджик, в който се съобщава, че в секции СИК 131900151, СИК 131900152, СИК 131900153 в с.Алеко Константиново се е появил лично кандидатът за кмет на Община Пазарджик г-н Благо Солов и че пред трите секции стоят лица с невалидни пълномощни за упълномощени представители на Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

ОИК- Пазарджик предприе незабавни мерки и извърши проверка на място чрез Васвие Мехмедова – секретар на ОИК Пазарджик и членовете Ивайла Георгиева и Янчо Дрянов. За проверката бе съставен и констативен протокол.

Към момента на проверката кандидатът за кмет на община Пазарджик на Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ г-н Благо Солов не се намираше в района на секционните комисии, но охраната им потвърди, че кандидатът е бил там, но не е бил допуснат да влезе вътре от служителите на РУ Пазарджик.

По сведение на охраната, в района на секциите е имало седем представители на Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, но към момента на проверката там бяха заварени само трима от тях. ОИК- Пазарджик провери издадените им пълномощни и констатира, че са издадени от г-жа Лиляна Мърхова-Присадникова в качеството и на упълномощен представител на Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, но са без номера и дата. Този факт беше съобщен на представителя на Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ г-жа Лиляна Мърхова-Присадникова и и бяха дадени изрични указания за отстраняване на нередовностите и изпълнение на разпоредбата на чл.124, ал.4 от Изборния кодекс.

 ОИК-Пазарджик даде изрични указания на охраната и на председателите на СИК 131900151, СИК 131900152, СИК 131900153 в с.Алеко Константиново за недопускане на нередовни представители, както и на кандидати за кмет на община.

Предвид обстоятелството, че твърдените в жалбата нарушения бяха констатирани, ОИК Пазарджик

Р Е Ш И:

Жалбата е основателна. ОИК-Пазарджик е дала необходимите указания за отстраняване и предотвратяване последиците от нарушенията.

Указва на всички председатели на СИК на територията на община Пазарджик, че упълномощените представители, които не разполагат с редовно пълномощно, притежаващо номер, дата на издаване и подпис на упълномощаващия ги представител, не следва да бъдат допускани и да присъстват в помещенията на избирателните секции и не следва да им бъде издаван препис от протокола на СИК, след приключване на изборния ден и обявяване на резултатите.

Решението незабавно да бъде изпратено на всички СИК в община Пазарджик

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 от ИК.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 03.11.2019 в 13:57 часа

Календар

Решения

  • № 333-МИ / 06.11.2020

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОС гр. Пазарджик и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Пазарджик от Местна коалиция „НОВОТО ВРЕМЕ“

  • № 332 - МИ / 03.11.2020

    относно: Вземане на решение за дежурства в ОИК Пазарджик за периода 4.11.2020 г. до обявяване на решение по чл. 30 ал 7 от ЗМСМА

  • № 331-МИ / 20.02.2020

    относно: Вземане решение да се обжалва или да не се обжалва Решение №80/13.02.2020г. постановено по адм.д. №144/2020г. по описа на Административен съд Пазарджик, с което е отменено Решение №257-МИ/28.10.2019г. на ОИК Пазарджик за обявяване резултатите от гласуването на проведения на 27.10.2019г. в Синитово референдум.

всички решения