Общинска избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 334-МР
Пазарджик, 19.10.2021

ОТНОСНО: Приемно време, реда за свикване на заседания, начина на приемане, обявяване и обжалване на решенията на ОИК Пазарджик за произвеждане на местен референдум в с. Синитово общ. Пазарджик на 21.11.2021 г.

На основание чл.7 ал. 2 от ЗПУГДВМС и Решение №719-МИ/12.10.2021г. на ЦИК , ОИК – Пазарджик

РЕШИ:

        1/    Относно:  Приемното време   в ОИК – Пазарджик е:  всеки ден – от 09.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 часа, с изключение на случаите, когато съгласно разпоредбите на Изборния кодекс и по Решение на ЦИК се установяват други часове за работа на ОИК.

       2/   Относно: организация на заседанията на ОИК – Пазарджик, начина на приемане, обявяване и обжалване на решения:

а/  Заседанията на ОИК – Пазарджик ще се провеждат всеки ден от 17.30 часа, с изключение на случаите, когато Комисията реши друго. Заседанията се свикват от председател или по искане на една трета от членовете комисията. При отсъствие на председателя, заседанията се свикват от заместник-председателя. Членовете се уведомяват за датата и часа на насрочените заседания по телефон и чрез съобщение, което се публикува на интернет страницата на комисията и се поставя на общодостъпното място за обявяване на решенията на ОИК – Пазарджик. Проектът за дневен ред се публикува на интернет страницата на комисията преди заседанието.

б/ Заседанията са законни, когато на тях присъстват повече от половината от членовете на ОИК - Пазарджик. Комисията взема решенията си с мнозинство две трети от присъстващите членове. Когато за приемане на решение липсва необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, се смята, че е налице решение за отхвърляне.  В този случай в мотивите на решенията се изписват кратко описание на предложението за решение и изложените съображения в обратна насока, присъствалите членове и поименно начинът на гласуването им. В диспозитива се посочва, че е налице решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4, изр. второ ИК, което подлежи на обжалване по реда на ИК.

Гласуването е явно. Гласува се "за" или "против". Не се допуска гласуване "въздържал се".

Членовете на ОИК - Пазарджик могат да подписват протоколи и да гласуват решения с "особено мнение", като в този случай изрично отбелязват дали гласуват "за" или "против" конкретното решение и в какво се изразява особеното мнение.
           

За проведено заседание на ОИК се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря. Решенията, удостоверенията и текущата кореспонденция на ОИК – Пазарджик се подписват от председателя и секретаря и се подпечатват с печата на ОИК.

 

При отсъствия на председателя, секретаря или заместник – председателя се прилага разпоредбата на чл.85, ал.8 от ИК.

в/  Общинската избирателна комисия обявява решенията си незабавно след приемането им чрез поставянето им на сградата на Община Пазарджик, върху стъклената фасада - вход на зала „Маестро Георги Атанасов” на адрес: гр. Пазарджик 4400, бул. „България” № 2 и чрез публикуване на интернет страницата си.  На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват датата и часът на поставянето им на общодостъпното място и се подписват от двама членове на комисията, излъчени от различни партии и коалиции. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни от поставянето им на общодостъпното място и се съхраняват в архива на комисията. Върху екземпляра се отбелязват датата и часът на свалянето и той се подписва от двама членове на комисията от различни партии и коалиции.

Решенията  подлежат на оспорване  пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.88 от ИК. При отмяна на решението за отхвърляне ОИК постановява ново решение, което се приема с мнозинство повече от половината от всичките й членове.

          3/  Относно: номерирането на взетите от ОИК решения – решенията  имат единна последователна номерация с арабски цифри. Решенията се номерират като след съответната арабска цифра се поставя тире и се добавя   МР / за произвеждане на местен референдум / . 

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.88 от ИК.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 20.10.2021 в 20:26 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930 

Решения

 • № 379-МИ / 14.10.2022

  относно: Предсрочно прекратяванепълномощията на общински съветник и обявяване за избран следващия от листата на ПП "Глас Народен"

 • № 351-МИ / 21.12.2021

  относно: Предсрочно прекратяване на правомощията на кмет на Кметство Величково, общ.Пазарджик

 • № 350 - МР / 19.12.2021

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването от произведения на 19 декември 2021 г. местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, с въпроси: 1.1. Съгласни ли сте инвестиционното предложение „Изменение и разширение на „Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци“ да бъде реализирано в землището на с. Синитово? 1.2. Съгласни ли сте инвестиционното предложение „Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци“ да бъде реализирано в землището на с. Синитово?

всички решения